Sürdürülebilirlik

Güvenlik, Sağlık ve Çevre Politikamız
ÇEVRE BOYUTLARI VE İŞ GÜVENLİĞİ RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ

Doğulu Metal Yönetim Sistemlerinin oluşturulması, uygulanması, sürekliliğinin sağlanmasında analiz sonuçları dikkate alınmıştır. Ayrıca çalışanların eğitim ihtiyaçlarının belirlenmesinde de analiz sonuçları girdi sağlamaktadır.

YASAL VE DİĞER ŞARTLAR

Doğulu Metal Yönetim Sistemleri kapsamında çevre boyutları ve iş güvenliği riskleri açısından uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartların takibi için Çevre ve İş Güvenliği Yasal Şartlar Takip Listesi Yönetim Temsilcisi tarafından oluşturulur. Lebib Yalkın Yayınevine yaptırılan abonelik ile Doğulu Metal’nin uymakla yükümlü olduğu yasal şartların güncelliği takip edilir. Ayrıca diğer ilgili kuruluşlardan bildirilen diğer şartların güncelliği resmi yazılar üzerinden takip edilir. Yasal ve diğer şartlar ile ilgili herhangi bir değişiklik Yönetim Temsilcisi tarafından incelenerek Çevre ve İş Güvenliği Yasal Şartlar Takip Listesi güncellenir ve değişikliğin içeriği incelenerek Doğulu Metal Yönetim Sistemleri uygulamalarında herhangi bir değişik yapılması ile ilgili ihtiyaç değerlendirilir. Değişikliğin Doğulu Metal’nin Yönetim Sistemlerini etkileyen kısmı rapor halinde Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlanır. Yasal ve diğer gerekliliklerde yapılan değişiklikler ile ilgili yatırım gereken bir durum söz konusu olduğunda, ihtiyaç dâhilinde Yönetim Temsilcisi, Yönetim Gözden Geçirme Toplantısı yapılmasını talep edebilir.

AMAÇ, HEDEF VE AKSİYON PLANLARI

Doğulu Metal’nin bünyesindeki uygun fonksiyonlarda ve seviyelerde çevre ve iş güvenliği amaç ve hedeflerini oluşturmakta, uygulamakta ve devamını sağlamaktadır. Amaç ve hedefler uygun olduğunda ölçülebilir olarak belirlenmekte ve Doğulu Metal’nin uymakla yükümlü olduğu yasal ve diğer şartlar ve sürekli gelişme ile uyumlu, kirliliğin önlenmesi taahhüdünü de içeren Kalite Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasıyla uyumlu olması sağlanmaktadır.

Doğulu Metal çevre ve iş güvenliği amaç ve hedeflerini belirlerken ve gözden geçirirken yükümlü olduğu yasal ve diğer şartları ve belirlenen önemli çevresel boyutlarını ve iş güvenliği risklerini dikkate almaktadır. Ayrıca amaç ve hedeflerin belirlenmesinde teknolojik seçeneklerini, mali ve iş durumunu, işletme şartlarını ve ilgili tarafların görüşlerini göz önünde bulundurmaktadır.

Çevre ve İş Güvenliği Amaç ve Hedefleri, Doğulu Metal Üst Yönetimi tarafından yıllık olarak belirlenmekte ve Birimlerin Proses Planlarında belirtilmektedir. Belirlenen amaç ve hedeflere ulaşılabilmesi için yapılması gereken faaliyetleri, sorumlu kişileri ve zaman planını içeren Yönetim Sistemleri Aksiyon Planları Yönetim Temsilcisi tarafından yıllık olarak hazırlanarak Yönetim Kurulu Başkanı tarafından onaylanmaktadır. Birim Sorumluları, kendi birimi ile ilgili Amaç ve Hedefleri izlemekte ve Yönetim Sistemleri Aksiyon Planlarında tanımlanan çalışmaların yapılmasını sağlamaktadır. Yapılan çalışmalar aylık olarak Yönetim Temsilcisi’ne raporlanmakta ve böylelikle Yönetim Sistemlerinin sürekliliği sağlanmaktadır.

FAALİYETLERİN KONTROLÜ

Doğulu Metal bünyesinde çevre ve iş güvenliği ile ilgili kontrol tedbirlerinin uygulanması gereken yerlerdeki belirlenmiş çevre etkileri ve iş güvenliği riskleri ile ilgili faaliyetler ve işlemler tüm birimlerde tanımlanmıştır. Eksiklikleri Doğulu Metal Kalite Çevre İş Sağlığı ve Güvenliği Politikasından, amaç ve hedeflerden sapmalara yol açabilecek durumları kontrol etmek amacıyla dokümante edilmiş prosedürler, talimatlar, destek dokümanlar oluşturulmuş, uygulanmakta ve sürekliliği sağlanmaktadır. Hazırlanan dokümanlarda İş Güvenliği risklerinin kaynağında azaltılması ön planda tutulmuştur. Tüm çalışanlara dokümanlardaki işletme kriterlerine uyulmasının önemi eğitimler ile anlatılmış ve uygulamaları kontrol edilmektedir. Ayrıca Doğulu Metal tarafından kullanılan mal ve hizmetlerin çevre ve iş güvenliği ile ilgili usulleri belirlenerek Satın Alma Birimi tarafından mal veya hizmet alımları esnasında yüklenicilere, Yüklenici tarafından uyulması gereken Çevre ve İş Güvenliği Talimatı ile duyurulmaktadır.

İş güvenliği ile ilgili risklerin azaltılamadığı durumlarda çalışanların, ziyaretçilerin, stajyerlerin korunması için yapılan işin tehlikesine göre uygun Kişisel Koruyucu Donanımların seçilmesi, kullanılması ve takibi için Kişisel Koruyucu Donanım Temini ve Kullanımı Prosedürü uygulanmaktadır.

Doğulu Metal tesislerinde ve yürütülen faaliyetler esnasında iş güvenliği açısından dikkat edilmesi gereken hususlar İş Güvenliği Prosedüründe belirtilmiştir. Doğulu Metal’nin tüm çalışanlarının iş emniyeti ve çevrenin korunması için gereken kurallar Çevre ve İş Güvenliği Talimatında belirtilerek, ilgili talimat çerçevesinde çalışılması Birim Sorumluları tarafından sağlanmaktadır.

ACİL DURUMA HAZIR OLMA VE MÜDAHELE

Doğulu Metal bünyesinde olayların ve acil durumların meydana gelme ve çevreye etki etme olasılığını belirlemek, bu gibi durumlarda müdahale ile ilgili yöntemleri belirlemek için Acil Durum Prosedürü uygulanmaktadır. Doğulu Metal bünyesinde oluşabilecek acil durumlara müdahale edilmesi için Acil Durum Müdahale Ekibi (ADME) atanmış ve gerekli donanımları sağlanmıştır. Acil Durumlarda ilgili kişilere ulaşılması için Acil Durum İletişim Listesi tüm çalışanlara duyurulmuştur. Acil durum veya olay meydana geldikten sonra olayın yerini, gerçekleşme zamanını, sebebini, sonuçlarını ve olayın bir daha tekrarlanmaması için önerileri içerecek bilgileri içeren Kaza Acil Durum Değerlendirme Raporu Acil Durum Müdahale Ekibi sorumlusu tarafından hazırlanmaktadır. Acil durumlara müdahale ile ilgili Doğulu Metal’nin yeterliliği gözden geçirilmekte ve gerekli olan iyileştirmelerin yapılması sağlanmaktadır.

Doğulu Metal bünyesinde ayrıca, çalışanların acil durumlara hazırlıklı olmalarını sağlamak amacıyla Tatbikatlar planlanmakta ve uygulanmaktadır. Tatbikat sonuçları, acil durumlara müdahale ile ilgili yeterliliğin gözden geçirilmesinde değerlendirilmektedir.

İZLEME, ÖLÇME VE UYGUNLUĞUN DEĞERLENDİRİLMESİ

Doğulu Metal Yönetim Sistemleri dahilinde düzenli olarak takip edilmesi gereken parametrelerinin izlenmesi, ölçülmesi ve yasal şartlara uyumunu takip etmek amacı ile İSG Çevre İzleme Ölçme ve Uygunluğun Değerlendirilmesi Prosedürü hazırlanmıştır. Doğulu Metal Yönetim Sistemleri bünyesinde izlenecek ve ölçülecek parametreler Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Performans Takip Planında belirtilir ve Yönetim Temsilcisi tarafından düzenli olarak takibi yapılarak sonuçlar Yönetim Kurulu Başkanı’na raporlanır.

Ölçüm ve analizlerin yasal şatlara uygunluğu Birim Sorumluları tarafından incelenerek Yönetim Temsilcisi’ne raporlanır. Yasal Şartla uygunsuzluk var ise Yönetim Temsilcisi’nin onayı ile Düzeltici ve Önleyici Faaliyet Prosedürüne göre gerekli işlemler başlatılır. Yatırım gerektiren durumlarda Yönetim Temsilcisi üst yönetimden Yönetimin Gözden Geçirmesi Toplantısı talep edebilir ve toplantıdan çıkan karara göre işlemler başlatılır.

>
Lo&Ca